Onderzoeksvragen

De volgende onderzoeksvragen zijn in deze studie onderzocht.

Welke kenmerken en compositie principes zijn op te maken uit de structuur van de klavierstukken in het WTK?

Om te komen tot de beantwoording van deze vraag is allereerst een analyse van de structuur nodig. Hierbij wordt allereerst gefocussed op de fuga’s. Gekeken is of er principes af te leiden zijn, aanvullend op de gebruikelijke van contrapunctisch componeren en van fuga’s.

 • Welke kenmerken kunnen bepaald worden voor wat betreft de structuur?
 • Wat kan er gezegd worden over de relaties tussen thema-contrasubject
 • Welke relaties zijn er tussen thema/contrasubject en episodes?
 • In de stukken zitten veel octaaf-, kwint- en kwart relaties (directe, verschoven octaven en opvolgende intervallen tussen thema en contrapunt), is hier een principe voor op te stellen?
 • Bij nadere analyse blijkt dat bij enkele punten in de fuga’s een vraagteken kan worden geplaatst, opvallende noten die ogenschijnlijk buiten de structuur vallen, met name in fuga 8 en fuga 22 zijn dergelijke noten te vinden. Kan er iets over deze noten worden gezegd met het oog op de structuur?
 • Zijn er parallellen te trekken tussen stukken uit de WTK en de Inventionen en Sinfonien, en de Kunst der Fuge
 • Welke verschillen in gestructureerdheid zijn op te maken, ook in vergelijking met de Inventionen en Sinfonien en de Kunst der Fuge.
 • Kan er met de uitkomsten van bovenstaande vragen een compositiescenario of compositieprincipes opgesteld worden?

Vroege en latere versies, welk type veranderingen zijn hieruit op te maken?

Specifieker kunnen hierbij de volgende twee vragen worden gesteld.

 • Wat kan er over de aanvullingen en veranderingen tussen de verschillende versies geconcludeerd worden met het oog op de structuur
 • Welke stukken zijn potentieel vroegere en latere stukken

Uitzonderingen op de regel of andere regel?

Bekend is dat J.S. Bach op diverse punten afwijkt van gangbare regels voor contrapunctisch componeren en voor fuga’s. De vraag is of dit incidentele uitzonderingen zijn of dat er andere principes achter zitten waardoor van de regels wordt afgeweken.

 •  Over welke afwijkingen hebben we het?
 • Zijn afwijkingen van de gangbare muzikale theorie, te weten contrapuntische compositie en harmonieleer, vanuit de structuur te verklaren?

Stukken met een verhaal

Sommige stukken zijn bijzonder omdat de authenticiteit bijvoorbeeld niet vast te stellen is uit een autograaf. Dit geldt bijvoorbeeld voor BWV 534 en BWV 999.

Een ander bijzonder stuk is contrapunt 14 uit de Kunst der Fuge (bwv 1080-19). Dit stuk is bekend als het laatste stuk van Bach omdat dit stuk opgenomen is in Die Kunst der Fuge en op het laatste blaadje een aantekening van Carl Philipp Emanuel Bach in die trend staat. Het stuk heeft een open einde.

 • Is het op basis van de structuur aannemelijk dat de stukken BWV 534 en BWV 999 authentiek zijn?
 • Wat kan er over de structuur van bwv 1080-19 incl laatste blaadje gezegd worden

next